PEYZAJ MİMARLARINA MÜJDE

PEYZAJ MİMARLARINA MÜJDE

Tohumluk Kontrolör Yönetmeliği 14 Eylül 2015 tarihi itibariyle değişti.

Yapılan düzenlemeye göre, daha önce sadece Ziraat Mühendisi olanlara tanınan kontrolör olma yetkisi peyzaj mimarlarına da verildi.

İŞTE RESMİ GAZETEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK

MADDE 1 - 8/8/2010 tarihli ve 27666 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tohumluk Kontrolör Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"a) Ziraat Mühendisi ve/veya Peyzaj Mimarı olmak,"
MADDE 2 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 - Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

 

YÖNETMELİK MADDESİNİN ESKİ HALİ

Madde 5 - (1) Tohumluk kontrolör adaylarında aranacak şartlar şunlardır:
a) Ziraat Mühendisi olmak,
b) 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

TOHUMLUK KONTROLÖRÜÜN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 11 - (1) Tohumluk kontrolörü, 5553 sayılı Tohumculuk Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak hazırlanan mevzuata istinaden; beyanname kabulü, alan kontrolleri ile numune alma işlemlerini yapar.

(2) Özel tohumluk kontrolörü sadece sertifikalı kademede yapılan üretimlerin alan kontrolleri ve numune alma işlemlerini yapar.

(3) Uluslararası sertifikasyon sistemi için yapılan kontroller ve numune alma işlemleri, Genel Müdürlük tarafından özel eğitime alınarak, bu konuda yetkilendirilmiş resmi tohumluk kontrolörleri tarafından yapılır.

(4) Resmi tohumluk kontrolörü, 15/5/2009 tarihli ve 27229 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Tohumculuk Sektöründe Yetkilendirme ve Denetleme Yönetmeliği" çerçevesinde tohumculuk sektörü ile ilgili yetkilendirme ve denetleme işlemlerini yapar.

(5) (Değişik fıkra: 13.04.2012 - 28263 S. R.G. Yön./2. md.)(*) İlçe Müdürlüklerinde görevli resmi tohumluk kontrolörleri sadece İl Müdürlükleri tarafından yetki devri yapılan konularda görev yapar.

(6) Tohumluk kontrolörleri, yaptıkları kontrol ve işlemler ile düzenledikleri belgelerden doğrudan sorumludur.

(7) Tohumluk kontrolörleri, Genel Müdürlük tarafından davet edildikleri hizmet içi eğitimlere katılmakla yükümlüdür.


Paylaş: 

Diğer Haberler