Süs Bitkileri Sektöründe Uluslararası Öğrencilere Staj İmkanı

Yalova Karanfil Uluslararası Öğrenci Derneği, Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu’na bağlı olarak faaliyet gösteriyor. Seçkin uluslararası öğrencilere süs bitkileri sektöründe staj ve iş imkânı sağlanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Süs Bitkileri Sektöründe Uluslararası Öğrencilere Staj İmkanı

Yalova Karanfil Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Tekcan Yıldırım, Başkan Yardımcısı Ümit Yasar Ganiogˆlu ve uluslararası öğrencilerle, süs bitkileri sektöründe staj imkanlarını ve öğrencilerin is¸ fırsatlarını konuştuk. Tu¨rkiye’deki u¨niversitelere uluslararası o¨gˆrencilerin ilgisi her gec¸en gu¨n artarken dernegˆin c¸alıs¸maları o¨gˆrenciler ic¸in kritik rol oynuyor.

Tekcan Bey sizleri su¨s bitkileri sekto¨ru¨nden yakinen tanıyoruz, bugu¨n ise Yalova Karanfil Uluslararası O¨gˆrenci Dernegˆi’ni ve faaliyetlerini konus¸acagˆız. Dernek hakkında bilgi verir misiniz? Faaliyetleriniz nelerdir?

Tekcan Yıldırım: Uluslararası O¨gˆrenci Dernekleri Federasyonu’na bagˆlıyız. Du¨nyada bu alanda faaliyet go¨steren tek kurulus¸tur. 2012’de kuruldu s¸u anda Mısır’da, Kore’de, Gu¨rcistan’da ve birc¸ok u¨lkede s¸ubeleri kuruluyor. Tu¨rkiye’de toplamda 65 dernek var, biz de onlardan birisiyiz. UDEF’e bagˆlı olarak yerelde faaliyet go¨steriyoruz. Bu sayede sesimizi daha c¸ok duyurabiliyoruz. Devletin yu¨ku¨nu¨ go¨nu¨llu¨ olarak alıyoruz. Onlarda bize ellerinden gelen destegˆi sagˆlıyor.

Tu¨rkiye’de 230 binden fazla uluslararası o¨gˆrenci var. Yalova’da bu sayı yedi yu¨z civarındaydı altmıs¸ bir farklı u¨lkeden o¨gˆrenci var. Gelecek yıl bu sayının iki katına c¸ıkacagˆını du¨s¸u¨nu¨yoruz. Biz yeni bir dernegˆiz, pandemi sebebiyle istedigˆimiz tanıtım c¸alıs¸malarını gerc¸ekles¸tiremedik. Kamu kurumlarını, o¨zel is¸tirakleri gezdik dernegˆimizi tanıtmaya c¸alıs¸tık. Tanınırlıgˆımız arttıkc¸a ilgi de artacaktır. Birc¸ok gelis¸mis¸ u¨lkenin yaptıgˆı da aslında, u¨lkesine gelen o¨gˆrencileri hem staj hem de nitelikli is¸ gu¨cu¨ olarak degˆerlendirmek. U¨lkemizde kalırlarsa farklı ku¨ltu¨rlere, yapılara, fikirlere sahipler bunlardan faydalanacagˆız. U¨lkelerine do¨nerlerse bizim go¨nu¨llu¨ fahri elc¸ilerimiz olacaklar. S¸u anda istedigˆim, sekto¨ru¨n ic¸inde yer almaları, sadece staj degˆil kaldıkları su¨re ic¸inde en azından ikili ilis¸kilerini gelis¸tirmeleri, diyalog kurmaları, farklı ku¨ltu¨rlerle iletis¸im kurmaları, c¸alıs¸ma ekonomisini o¨gˆrenmeleri. C¸ırak olarak bir is¸letmeye girip bes¸ yıl sonra usta olarak c¸ıkmalarını istiyoruz. Yalova’da as¸agˆı yukarı 70 brans¸ var. Bu brans¸larda eğitim alan öğrenciler su¨s bitkilerinden tersaneye kadar her alanda değerlendirilebilir. Bo¨yle olursa o¨gˆrenciler kendisini gelis¸tirirken, is¸letmeler de kalifiye c¸alıs¸an bulmus¸ olacaklar. O¨gˆrencilerimiz en az iki-u¨c¸ dil biliyor, donanımlı olduklarını so¨yleyebilirim. Kendi u¨lkelerinin sec¸kin o¨gˆrencileri geliyor u¨lkemize.

Su¨s bitkileri sekto¨ru¨nde birc¸ok farklı s¸ekilde degˆerlendirilebilir. O¨rnegˆin alternatif enerji sistemleri u¨zerine c¸alıs¸arak maliyetlerin du¨s¸u¨ru¨lmesi sagˆlanabilir. Gu¨nes¸ enerjisi paneli, ru¨zga^r enerjisi, atıkların enerjiye c¸evrilmesi konularında c¸alıs¸abilecek ilgili bo¨lu¨mden her yıl 50 o¨gˆrenci mezun oluyor. Peyzaj mimarlıgˆı bo¨lu¨mu¨ var, o¨gˆrenciler ya da mezunlar sekto¨ru¨mu¨zde direkt olarak c¸alıs¸abiliyor. Fazla personel c¸alıs¸tıran is¸letmeler sagˆlıkc¸ı bulundurmak zorunda, yine buralarda o¨gˆrencilerimiz degˆerlendirilebilir. I·s¸ gu¨venligˆi, polimer mu¨hendisligˆi, is¸letme ve iktisat bo¨lu¨mleri sekto¨ru¨mu¨zde degˆerlendirilebilir. Bizler zirai is¸letmeleriz ve bitki yetis¸tiriyoruz, is¸letmelerin profesyoneller tarafından desteklenmesi firmalar ic¸in bu¨yu¨k avantaj sagˆlayacaktır. Para yo¨netimi, ekonomi yo¨netimi farklı bir uzmanlık gerektiriyor. Uluslararası o¨gˆrenciler sekto¨re gerc¸ekten degˆer katacaklardır. O¨nemli olan uzun su¨reli bir deneyim sagˆlamak, bu iki taraf ic¸in de faydalı olacaktır.

U¨mit Bey siz Yalova Karanfil Uluslararası O¨gˆrenci Dernegˆi ic¸in neler so¨ylersiniz? Uluslararası o¨gˆrenciler ic¸in nasıl c¸alıs¸malar gerc¸ekles¸tiriyorsunuz?

U¨mit Yas¸ar Ganiogˆlu: Yalova’da rehber o¨gˆretmen olarak go¨rev yapıyorum. Yalova Karanfil Uluslararası O¨gˆrenci Dernegˆi iki yıl o¨nce kuruldu. Amacımız Yalova’da yediyu¨ze yakın uluslararası o¨gˆrenci var, bu kardes¸lerimizin Yalova’daki egˆitimleri sırasında karıs¸ılacakları sorunlarda onların yanında olmak, u¨lkemizde bas¸arılı ve mutlu bir egˆitim hayatı gec¸irmelerini sagˆlamak, bu¨rokraside veya o¨zel hayatlarında kars¸ılas¸tıkları sorunlarda onların yanında olmayı hedefliyoruz. Burada huzurlu bir do¨nem gec¸irmelerini sagˆlarsak u¨lkelerine do¨ndu¨klerinde u¨lkemizin, insanlarımızın go¨nu¨llu¨ elc¸ilerimiz olmaları ku¨ltu¨rel ya da ekonomik bagˆlantıların kurulmasında bu¨yu¨k rol oynamaktadır. Kurulan bagˆlantılar uluslararası ilis¸kilere de katkılar sagˆlamaktadır. Bu amac¸la kurulan dernegˆimiz iki yıldır c¸alıs¸malarını su¨rdu¨ru¨yor, uluslararası o¨gˆrencilerimizin yanında oluyor. Bas¸kanımız Tekcan Yıldırım, su¨s bitkileri sekto¨ru¨nde gu¨c¸lu¨ bir konuma sahip, kendilerinden de destek alarak o¨gˆrencilerle c¸ok gu¨zel faaliyetler yapmaya c¸alıs¸ıyoruz. Salgın do¨nemine denk geldigˆi ic¸in biraz du¨s¸u¨k profilli gec¸ti faaliyetlerimiz ama ilerleyen gu¨nlerde normalles¸meyle beraber daha gu¨zel c¸alıs¸malara bas¸layacagˆız. I·ki yıllık su¨rec¸te o¨gˆrencilerimizle kahvaltı, kamp, futbol turnuvası gibi faaliyetlerimiz oldu. I·htiyac¸ları olan uluslararası o¨gˆrencilerimizin, pasaport, go¨c¸ idaresi, ev, u¨niversite gibi sorunlarını c¸o¨zmede destek olduk. Dernek olarak devlet kademelerinde kendimizi tanıtmaya, uluslararası o¨gˆrencilerimizin sorunlarından haberdar ederek o¨gˆrencilerimizin sorunlarını c¸o¨zmeye c¸alıs¸ıyoruz. O¨gˆrenci arkadas¸larımızın sorunlarını c¸o¨zmek ve u¨lkemizde mutlu olduklarını go¨rmek bizi de mutlu ediyor. Onların u¨lkemize degˆer kattıklarını du¨s¸u¨nu¨yoruz, uluslararası o¨gˆrencilerimizin u¨lkemizde ve Yalova’da olmalarından mutluluk duyuyoruz.

Uluslararası o¨gˆrenci olarak sizi tanıyabilir miyiz? Yas¸adıgˆınız sorunlar nelerdir? Dernegˆin bu as¸amadaki katkıları nasıl oldu?

Ahmed Bayzoev: O¨zbekistanlıyım, Yalova U¨niversitesi’nde I·c¸ mimarlık bo¨lu¨mu¨nde ikinci sınıf o¨gˆrencisiyim. Bes¸ dil biliyorum; Tu¨rkc¸e, O¨zbekc¸e, Rusc¸a, I·ngilizce ve Farsc¸a biliyorum. Tu¨rkiye’ye u¨c¸ yıl o¨nce geldim. I·lk yıllarda, kalacak yer ve is¸ konusunda sorunlar yas¸adım. Sonrasında bu sorunları as¸tım, s¸u an c¸alıs¸ıyorum. Birc¸ok farklı is¸te c¸alıs¸tım ama okudugˆum bo¨lu¨mle ilgili is¸ler degˆildi. Bir staj yapmadım, bu yıl staj yapmayı hedefliyorum bo¨ylece kendimi gelis¸tirmek istiyorum. Bo¨lu¨mu¨mle ilgili is¸ bas¸vurularım oldu fakat bir sonuc¸ elde edemedim. Bo¨lu¨mu¨mu¨zde zorunlu staj yok ama ben staj yapmak istiyorum. Dernek bize yas¸adıgˆımız her zorlukta destek oldu. Maddi ve manevi yardım ediyor. Tu¨m bunlar ic¸in c¸ok tes¸ekku¨r ederim, bu kadar yardımsever insanları ben hic¸bir yerde tanımadım. Okul bittikten sonra hem burada hem O¨zbekistan’da c¸alıs¸mak istiyorum. I·ki u¨lkeye de fayda sagˆlamak isterim.

Nuha Hanım sizleri tanıyalım. Uluslararası o¨gˆrenci olarak sizin beklentileriniz ve gelecek planlarınız nelerdir?

Nuha Ebutalip: Yalova U¨niversitesi’nde uluslararası o¨gˆrenciyim. Yemen’den dokuz yıl o¨nce geldim. Yedinci sınıftan itibaren egˆitimime Tu¨rkiye’de devam ediyorum. S¸u an Yalova U¨niversitesinde egˆitimime devam ediyorum. Ana dilim Arapc¸a, Tu¨rkc¸e ve I·ngilizce dillerini biliyorum. Okul bittikten sonra Tu¨rkiye’de kalmayı planlıyorum. Sivil toplum kurulus¸larında c¸alıs¸mayı planlıyorum. S¸u an hazırlık sınıfını bitirdim, henu¨z bir staj yapmadım ama bu alanda staj yaparak ya da uzun su¨reli c¸alıs¸arak deneyim elde etmek istiyorum. Dernek bu su¨rec¸te birc¸ok konuda yardımcı oldu. O¨zellikle kamu kurumlarındaki is¸lerde c¸ok destek oldu. Dernekte altı aydır aktif olarak da go¨revalıyorum. O¨gˆrencilerle irtibat kurarak onların ihtiyac¸larını tespit ederek Tekcan Bey’e iletiyorum, dernegˆin imkanları dahilinde gerekli destek sagˆlanıyor. O¨gˆrencilerin en c¸ok sorun yas¸adıgˆı konular; ikamet sorunları, zorunlu sagˆlık sigortası, go¨c¸ idaresindeki evrak is¸lemleri, kalacak yer sorunları.

Tekcan Yıldırım: O¨gˆrencileri u¨niversiteler davet ediyor fakat kalacak yer konusunda bir planlama yapılmıyor. Arz talep dengesi bozulunca da kiralarda bu¨yu¨k artıs¸lar yas¸anıyor. Barınma konusunda c¸ok bu¨yu¨k sorunlar yas¸ıyoruz. Rekto¨ru¨mu¨ze kadar bu sorunları ilettik, Vali Bey’de Rekto¨ru¨mu¨zde elinden geleni yapıyor. Elimizden geldigˆince kurumları bir araya getirerek imkanları genis¸letmeye c¸alıs¸ıyoruz. Kira ya da es¸ya konusunda o¨gˆrencilere destek oluyoruz. Tamamını kars¸ılamıyoruz, o¨gˆrenciler de katılımcı olsun, sorumluluk alsın istiyoruz. O¨nceligˆimiz ekonomik degˆil, bu¨rokratik sorunları as¸mak, sosyal uyumu sagˆlamak, yasa ve kanunlarımız farklı bunları o¨gˆretmeye gayret ediyoruz. Bu¨rokratik du¨zeyde bazı c¸elis¸kiler olus¸uyor bunları c¸o¨zmeye c¸alıs¸ıyoruz. Nu¨fus Mu¨du¨rlu¨gˆu¨, U¨niversite ve go¨c¸ idaresi arasında o¨zellikle oturum izni konusunda c¸elis¸kiler olus¸uyor ve o¨gˆrenciler ciddi problemler yas¸ıyor. Bu konuda yogˆun c¸abalar sarf ediyoruz. Harc¸ konusunda sorunlarımız var. Harc¸ bedellerini u¨niversiteler kendileri belirliyor. Okula ve bo¨lu¨me go¨re u¨cretler degˆis¸iyor. Bu konularda da u¨niversitelerle go¨ru¨s¸erek iyiles¸tirmeler talep ediyoruz. Harc¸ u¨cretlerini o¨deyemedigˆi ic¸in geriye do¨nen o¨gˆrenciler, bizim ic¸in prestij kaybına neden oluyor. Sigorta konusu da c¸ok o¨nemli, belirlenen tarihte yaptırırlarsa daha genis¸ kapsamlı sigortaya daha az para o¨du¨yorlar, ama o¨zel sigortalar pahalı ve dar kapsamlı oluyor. I·lk geldiklerinde o¨gˆrencileri kars¸ılayıp bilgilendirme yapılması c¸ok o¨nemli. O¨nu¨mu¨zdeki yıl ic¸in afet yo¨netimi, ilk yardım, sagˆlık konularında egˆitimler du¨zenleyecegˆiz. Ku¨ltu¨rel etkinlikler paylas¸ımlar yapacagˆımız etkinlikler du¨zenleyecegˆiz. Tu¨m hedefim kendi ayakları u¨zerinde durabilecek duruma gelmeleri. Hazır olmadan is¸ hayatına girmemeleri, bu sebeple staj c¸ok o¨nemli.

Sema Ebutalip: Yemenliyim, Yemen’de yas¸anan ic¸ savas¸ sebebiyle 2011 yılında Tu¨rkiye’ye geldim. Babamı kaybettikten sonra annemin c¸abalarıyla Tu¨rkiye’ye geldik. Yemen’de lise u¨c¸u¨ncu¨ sınıftaydım, buraya gelince liseye en bas¸tan bas¸ladım. Sonra u¨niversite sınavına girdim, Yabancı O¨gˆrenci Sınavına girmem gerekiyordu ama bunu bilmiyordum, sonrasında bir yıl daha hazırlandım. Sonrasında Uludagˆ U¨niversitesi Hukuk Bo¨lu¨mu¨nu¨ kazandım, imkanlarımız kısıtlı oldugˆundan oraya gidemedim. Bir sonraki yıl Yalova U¨niversitesi’ni kazandım, s¸u an Hukuk bo¨lu¨mu¨nde u¨c¸u¨ncu¨ sınıf o¨gˆrencisiyim. Tu¨rkiye’deki tecru¨belerimi u¨lkeme tas¸ımak istiyorum. Hayalim Yemen’den buraya kahve ticareti gerçekleştirmek.


Paylaş: 

Diğer Haberler